PREAMBUŁA

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.naukaprzygoda.edu.pl jest platformą prowadzoną przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej Pracownią Nauki i Przygody.

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem sklep.naukaprzygoda.edu.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Internauta oraz Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”. Internauta oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawarcie umowy ze Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się ze Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody w następujący sposób:

 • za pomocą adresu e-mail: sklep@naukaprzygoda.edu.pl
 • pod numerem telefonu +48507692737 w godzinach: 9-17 we wtorki.

Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

 1. ustawa z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121).

 

Jeżeli Ogólne Warunki Sprzedaży są korzystniejsze dla klienta niż obowiązujące przepisy prawa, ich zastosowanie znajduje pierwszeństwo, według wyboru klienta.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były jak na najwyższym poziomie, jednakże Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony.

 • Artykuł 1: Zamówienie
 • Artykuł 2: Dostępność
 • Artykuł 3: Dostawa
 • Artykuł 4: Wymiana i zwrot towaru niewadliwego. Prawo odstąpienia.
 • Artykuł 5: Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową, Gwarancja
 • Artykuł 6: Polityka Cookies
 • Artykuł 7: Zastrzeżenie własności
 • Artykuł 8: Klauzula salwatoryjna
 • Artykuł 9: Prawo właściwe
 • Artykuł 10: Zwrot należności
 • Artykuł 11: Dane osobowe
 • Artykuł 12: Zmiana Ogólnych Warunków Umowy

Artykuł 1: ZAMÓWIENIE

Proces składania zamówienia na stronie sklep.naukaprzygoda.edu.pl

Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody oraz składania zamówień na stronie sklep.naukaprzygoda.edu.pl niezbędny jest:

 1. a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez internautę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami wskazanymi poniżej „Rejestracja”.

Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

 • internauta umieszcza towary w swoim koszyku,
 • internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym oraz loguje się na swoje konto internetowe lub dokonuje zakupu jako gość,
 • internauta wybiera sposób dostawy,
 • internauta wybiera sposób płatności,
 • internauta potwierdza dokonanie zamówienia,
 • internauta otrzymuje od Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje od Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez internautę oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia..

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja i Logowanie

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Pracowni Nauki i Przygody (założenia konta internetowego), internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto”[proces rejestracji opisać]. Następnie internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

Rejestracja w Sklepie Internetowym Pracowni Nauki i Przygody, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Pracowni Nauki i Przygody, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta internauty ze sklepu internetowego należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody.

Logowanie do Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto” na stronie sklep.naukaprzygoda.edu.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto internauty (zakładka „Moje konto”).

Nasze ceny

Ceny wskazane na stronie są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie sklep.naukaprzygoda.edu.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez internautę, które są płatne osobno.

Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Formy płatności

Internauta może dokonać płatności:

 • przelewem.

Internauta uznaje, że „podwójne kliknięcie” na pole wyboru odpowiadające zapoznaniu się z ogólnymi warunkami jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy oraz stanowi nieodwołalną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków sprzedaży towaru. Umowa jest automatycznie archiwizowana przez mBank, a internauta może mieć do niej dostęp po złożeniu wniosku na piśmie.

O ile nie wykazano inaczej, dane zapisane przez bank mBank stanowią dowód wszystkich transakcji między klientem a bankiem mBank.
Rachunek bankowy internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje internautę.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody wystawia faktury proforma na życzenie internauty.

Potwierdzenie zamówienia / płatności

W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich Apaczka.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody a internautą. Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
We wszystkich przypadkach zalecamy internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

Artykuł 2: DOSTĘPNOŚĆ

Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie sklepu. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia internauty z powodu braku towaru, Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową. Warunki zwrotu należności w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub anulowania części lub całości zamówienia określa Artykuł 10 poniżej. W  przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu  z inetrnautą Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia w którym sklep Internetowy podjął próbę kontaktu z internautą, anulować zamówienie o czym powiadomi  internautę za pomocą  e- mail.

Artykuł 3: DOSTAWA

Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie  internauta wybiera sposób dostawy.

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Apaczka.pl.

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Apaczka.pl

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług www.apaczka.pl.

Terminy dostaw

Terminy dostawy podane na stronie internetowej przy danym produkcie są jedynie orientacyjne.

Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez internautę e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania  przelewu internauty.

Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym internauta zostanie poinformowany przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

W przypadku braku odebrania przesyłki w terminie do 14 dni kalendarzowych, mimo dwukrotnego powiadomienia internauty o możliwości jej odbioru, przesyłka zostanie odesłana do Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody. W takiej sytuacji Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody podejmie kontakt z internautą w celu wyznaczenia mu dodatkowego terminu do odbioru zamówienia, nie krótszego jednak niż 14 dni kalendarzowych, a w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Odbiór przesyłki

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody zobowiązuje się do każdego wysłanego zamówienia dołączyć właściwy dowód zakupu (fakturę). Wyżej wymieniony dowód zakupu jest dostępny dla internauty poprzez zakładkę Moje konto internetowe, bądź za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody.

Przy odbieraniu przesyłki zaleca się internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące, uszkodzone lub popsute towary) internauta powinien:

 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
 • zgłosić Sklepowi Internetowemu Pracowni Nauki i Przygody zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

W związku z powyższym zaleca się, by internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień internauty przewidzianych w Artykule 5 poniżej.

Artykuł 4: WYMIANA I ZWROT TOWARU NIEWADLIWEGO. PRAWO ODSTĄPIENIA.

Warunki wymiany

Internauta, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)  (patrz niżej „Prawo odstąpienia od umowy”) może wymienić w terminie 30 dni nieodpowiadający mu towar niewadliwy na dowolny towar dostępny w ofercie Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody będący w cenie wymienianego przez internautę towaru. Wymiany dokonuje się na koszt internauty.

Wymiana nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), internaucie będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając do Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody oświadczenie na piśmie. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Internauta może odstąpić od umowy składając do Sklepu Internetowegp Pracowni Nauki i Przygody oświadczenie na piśmie

Art. 38  ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi,iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się lub które mają krótki termin przydatności do użycia,, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
 • dostarczania prasy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

Wymiana towaru lub odstąpienie od umowy

W przypadku wymiany towaru internauta powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody, aby uzyskać numer zwrotu umożliwiający zakwalifikowanie przyczyny zwrotu (wymiana, odstąpienie).
W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy internauta może złożyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

Internauta jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki kartę zwrotu, wydrukowaną lub skopiowaną na czystym papierze, a w przypadku wykonywania prawa odstąpienia zamiast karty zwrotu może dołączyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

Internauta sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez internautę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez internautę. Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od internauty do Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od internauty. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi internauta.

W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu – z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3 – Odbiór przesyłki – i opatrzone numerem zwrotu. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie będzie obowiązany do zwrotu ceny.

W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym.

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody.  oświadczenia internauty o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz  koszty przesyłki od Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody do internauty.

Internauta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób który wykracza poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Internauta zobowiązany jest zwrócić rzecz do Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty dostarczenia towaru do Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody ponosi internauta (konsument).

Artykuł 5: UPRAWNIENIA W RAZIE WADLIWOŚCI TOWARU LUB JEGO NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ, GWARANCJA

Niezgodność towaru z umową.

Zgodnie z art. 556.1 – 561 ustawy  kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, internauta może żądać od Sklepu Internetowego Parcowni Nauki i Przygody:

 1. a) obniżenie ceny

albo

 1. b) może odstąpić od umowy

chyba że wyrazi zgodę aby Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody niezwłocznie i bez nadmiernych dla internauty niedogodności wymienił  towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Z takiego uprawnienia internauta może skorzystać tylko przy pierwszej wymianie lub naprawie towaru.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie ma obowiązku naprawy albo wymiany towaru, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Zgodnie z art. 561 par 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru  jest nieistotna.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody odpowiada z tytułu rękojmi  w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru internaucie; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują internaucie jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy internaucie, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody obowiązany jest zwrócić internaucie koszty, poniesione w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

W przypadku zwrotu towaru wadliwego, bądź niezgodnego z umową, Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody pokryje koszt dokonanego zwrotu.

Internauta może zgłosić niezgodność towaru z umową formie pisemnej na adres:

Pracownia Nauki i Przygody
ul. Rymkiewicza 19a
01-644 Warszawa

Gwarancja:

Na niektóre towary, sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej, udzielana jest gwarancja, której czas trwania podany jest na stronie odpowiedniego towaru. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje części oraz robociznę.
Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez internautę. Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

Naprawa towaru w trakcie okresu gwarancyjnego

Jeśli towar należący do internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody.

Po obejrzeniu towaru przez pracownika Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie pieniężnej. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

Towar wadliwy z winy dostawcy

Patrz artykuł 3, Dostawa, „Odbiór przesyłki

Artykuł 6: POLITYKA COOKIES

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak:

 • dodane przez internautę produkty do koszyka,
 • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
 • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia   korzystanie z witryny.

Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego.

Artykuł 7: ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody zachowuje prawo własności towarów zamówionych  przez internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Artykuł 8: KLAUZULA SALWATORYJNA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

W przypadku nieważności jednego  z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

Artykuł 9: PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli internauta dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy ze Sklepem Internetowym Pracowni Nauki i Przygody, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody.

Artykuł 10: ZWROT NALEŻNOŚCI

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody dokona zwrotu uiszczonych przez internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • braku możliwości realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”) ;
 • odstąpienia od umowy przez internautę;
 • odstąpienia od umowy przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
 • uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sklepowi Internetowemu Pracowni Nauki i Przygody numeru rachunku bankowego internauty, internauta nie prześle Sklepowi Internetowemu Pracowni Nauki i Przygody takiego numeru rachunku bankowego. Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

W przypadku gdy internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Artykuł 11: DANE OSOBOWE

Internauta wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa, NIP 5252525561, REGON 145964464, KRS 0000408518.

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z internautą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez internautę w sklepie internetowym [LINK]. Internauta ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty (zakładka „Moje konto internetowe”).

Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie.

Artykuł 12: ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy Pracowni Nauki i Przygody, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.