Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.      Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.naukaprzygoda.edu.pl, prowadzony jest przez Fundacją Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000408518, NIP:  525 25 25 561, REGON: 145964464, zwaną dalej Pracownią Nauki i Przygody.

2.      Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Pracowni Nauki i Przygody skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem sklep.naukaprzygoda.edu.pl

 

 

 

 

§ 2

Definicje

 

        Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

        Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

        Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Fundację Pracowni Nauki i Przygody pod adresem internetowym sklep.naukaprzygoda@edu.pl

        Umowa Sprzedaży– umowa, w ramach której Fundacja Pracowni Nauki i Przygody zobowiązuje się sprzedać, a Użytkownik kupić Produkty za cenę wskazaną w Zamówieniu i na warunkach opisanych w Regulaminie.

        Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

        Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

        Konto użytkownika - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

        Rejestracja - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

        Użytkownik– osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

        Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub za cenę wskazaną w Zamówieniu i na warunkach opisanych w Regulaminie.

        Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

        Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

        Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Pracownią Nauki i Przygody.

        Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu, w ramach której Pracownia Nauki i Przygody zobowiązuje się sprzedać, a Użytkownik kupić Produkt za cenę wskazaną w Zamówieniu na warunkach opisanych w Regulaminie. 

        Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

        Dostawa - doręczenie przez Przewoźnika wybranego w Formularzu Zamówienia Produktów zamówionych przez Użytkownika.

        Przewoźnik–  wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu podmiot odpłatnie doręczający Produkty do Użytkownika.

        Kupujący - Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie.

        Koszyk– narzędzie umożliwiające Użytkownikowi dokonanie wstępnej selekcji Produktów oraz oszacowanie ich wartości oraz wartości przyszłego Zamówienia;

        Opis Produktu– dostępny w Sklepie Internetowym Pracowni Nauki i Przygody  zawierający podstawowe informacje o Produkcie, jego przeznaczeniu oraz cenie

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

Adres e-mail : sklep@naukaprzygoda.edu.pl

Numer konta; 71 1140 2017 0000 4502 1300 9059

Numer telefonu: 881 047 545 możliwy we wtorek i czwartek w godzinach 15.00 - 20.00 pod numerem telefonu

.

 

§ 4

Informacje ogólne

 

1.      Pracownia Nauki i Przygody w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

3.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail.

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

        zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

        wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka;

        zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji wybierając "Zamówienie jako gość";

        jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

        wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;

        kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

        Przesyłka kurierska;

        Odbiór osobisty pod adresem: ul. Jazdów 8/2 Warszawa;

        Paczkomat InPost.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

        Płatność przelewem na konto Pracowni Nauki i Przygody;

        Płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU;

 

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu, która zawiera co najmniej oświadczenia Pracowni Nauki i Przygody o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Pracownią Nauki i Przygody.

3.                  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Pracowanie Nauki i Przygody w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu jest możliwy do odbioru jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową z Koordynatorem sklepu internetowego. 

7.       W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9.                  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  1. Klient może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dostępne na stronie internetowej sklepu.
  2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Pracownia Nauki i Przygody prześle na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Produktów nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot ceny zapłaconej przez Konsumenta w wykonaniu Umowy Sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Pracownię Nauki i Przygody  oświadczenia o odstąpieniu.
  4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres uzgodniony wcześniej z Pracownią Nauki i Przygody, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Pracownię Nauki i Przygody o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

·        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·        o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana oraz Konsument został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Pracownię Nauki i Przygody Konsument utraci prawo do odstąpienia od Umowy

·        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

·        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·        o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Pracownię Nauki i Przygody o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

 

1.      Umową Sprzedaży objęte są wszystkie Produkty w Sklepie. 

2.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru wynikającego z charakteru materiału, z którego jest wykonany Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.      Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wcześniej uzgodniony z Koordynatorem Sklepu. 

 

 

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Fundacja Pracownia Nauki i Przygody.

2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

·        W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

·        W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5.    Pracownia Nauki i Przygody zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6.    Klient ma prawo do żądania od Pracowni Nauki i Przygody zaprzestania przetwarzania  Danych Osobowych Użytkownika (Kupującego) w celach marketingowych,, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

7.    Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji Zamówienia. Danych Osobowe Użytkownika (Kupującego) mogą być udostępniane żądanie uprawnionego organu państwowego, na podstawie i w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Pracowania Nauki i Przygody zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.